"Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w gminie Strzegom"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

WIADOMOŚCI
 
 

WRZESIEŃ 2016
Rzeczowo - finansowe zestawienie zrealizowanego Projektu
pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w Gminie Strzegom”

Na realizację Projektu Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Strzegomiu ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko otrzymała łącznie 22 537 630,76 zł dotacji, w tym na:

Lp

Wyszczególnienie

Długość kanalizacji sanitarnej

[mb]

Kwota dotacji

 [zł]

1

Przygotowanie przedsięwzięcia

-

718 729,40

2

Działania Promują co – Informacyjne

-

64 671,65

3

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Jaroszów

13 771

2 790 483,34

4

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Goczałków

10 712

3 196 705,21

5

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Rogoźnica

9 465

1 558 362,76

6

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Wieśnica i Żółkiewka

6 235

1 532 800,61

7

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Żelazów i Kostrza

9 642

2 472 422,68

8

Rozbudowa Oczyszczalni ścieków przy ul. Rybnej 71 1 Strzegomiu

-

10 203 455,11

RAZEM

49 825

22 537 630,76

 


LIPIEC 2016
Osiągnięcie efektu ekologicznego

Zgodnie z u mową o dofinansowanie do Projektu pn. ”Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w gminie Strzegom” - Umowa o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-101/08 -00 z dnia 19.08.2009r. Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Strzegomiu zobowiązana była osiągnąć efekt ekologiczny w wysokości 6 323 RLM rozumiany jako wzrost liczby użytkowników indywidualnych i instytucjonalnych korzystających z wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie objętym Projektem.

Według stanu na dzień rozliczenia dotacji tj. na 30.06.2016r. uzyskano 6 353 RLM.


KWIECIEŃ 2015
Podłączenia do nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej

Realizacja Projektu pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w gminie Strzegom” współfinansowanego przez Unie Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w ramach którego wybudowano kanalizację sanitarną o długości 49,8 km w : Jaroszowie , Goczałkowie, Rogoźnicy, Wieśnicy, Żółkiewce, Żelazowie, Kostrzy stworzyła możliwość pozyskania kolejnych dotacji na ochronę środowiska.

W wyżej wymienionych miejscowościach, Spółka zrealizowała kolejny projekt dotyczący podłączeń budynków do wybudowanego zbiorczego systemu kanalizacyjnego.

Łącznie w ramach tego projektu do kanalizacji sanitarnej podłączono 579 budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej.

Pozyskana przez Spółkę Wodociągi i Kanalizacja dotacja z NFOŚiGW w wysokości 45% oraz dotacja z budżetu Gminy Strzegom również w wysokości 45%, w znacznym stopniu obniżyły koszty budowy podłączenia nieruchomości do kanalizacji. Właściciele budynków, którzy przystąpili do projektu ponieśli wydatki na podłączenie w wysokości 10 % całkowitego kosztu brutto.


KWIECIEŃ 2014
Dni Otwarte Funduszy Europejskich 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Strzegomiu serdecznie zaprasza na zwiedzanie Oczyszczalni Ścieków w Strzegomiu zmodernizowanej w ramach projektu pn. "Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w gminie Strzegom" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Uczestnicy będą mogli zwiedzić obiekt, zapoznać się nowoczesną technologią oczyszczania ścieków, a także wziąć udział w zajęciach przy mikroskopie.


MARZEC 2014
XI spotkanie dolnośląsko - opolskiej grupy terenowej Stowarzyszenia Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno - Ściekowej.
 

W dniu 28 marca 2014r. na Oczyszczalni Ścieków w Strzegomiu odbyło się XI spotkanie dolnośląsko - opolskiej grupy terenowej Stowarzyszenia Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno - Ściekowej.

Treścią przewodnią forum było podzielenie się z obecnymi eksploatatorami wiedzą praktyczną nabytą w trakcie modernizacji i rozbudowy Oczyszczalni ścieków w Strzegomiu, którą przeprowadzono w ramach Projektu pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w Gminie Strzegom” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Omówiono cały przebieg modernizacji i rozbudowy począwszy od pozyskania środków unijnych, postępowań przetargowych, wykonawstwa po uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
Uczestnicy spotkania, po krótkiej prezentacji, zostali zaproszeni do zwiedzania nowo wybudowanych i zmodernizowanych obiektów na terenie Oczyszczalni w Strzegomiu.

Koszt robót budowlanych wyniósł prawie 20 mln zł.

Spotkanie było dobrą okazją do zaprezentowania nowych rozwiązań technicznych i technologicznych oraz wymiany doświadczeń z zakresu oczyszczania ścieków, gospodarki biogazowej i osadowej.

Nowoczesna Oczyszczalnia Ścieków w Strzegomiu stała się dla pozostałych uczestników forum zachętą do podjęcia nowych bądź kontynuacji już rozpoczętych inwestycji z zakresu ochrony środowiska oraz do korzystania ze środków unijnych.


GRUDZIEŃ 2013
Zakończenie realizacji Projektu
„Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w Gminie Strzegom”.

W wyniku realizacji Projektu pn.”Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w gminie Strzegom” wybudowano 49,8 km sieci kanalizacyjnej w siedmiu miejscowościach naszej Gminy tj. Jaroszowie, Goczałkowie, Rogoźnicy, Wieśnicy, Żółkiewce, Żelazowie i Kostrzy oraz zmodernizowano i rozbudowano Oczyszczalnię ścieków w Strzegomiu.

Przedsięwzięcie to, w znaczący sposób wpłynie na poprawę środowiska naturalnego poprzez likwidację nieszczelnych szamb, które zanieczyszczały wody gruntowe i naturalne cieki wodne.
Budowa nowej infrastruktury kanalizacyjnej przyczyni się do podniesienia standardu warunków życia prawie 5,5 tys. mieszkańców naszej Gminy oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej obszaru, który objęty został systemem kanalizacyjnym.

Po zrealizowaniu Projektu procent skanalizowania Gminy Strzegom wynosi 94,1%.

Wszystkie ścieki pochodzące z miasta i Gminy Strzegom oczyszczane są na zmodernizowanej i rozbudowanej w ramach Projektu Oczyszczalni w Strzegomiu. W wyniku przeprowadzonych prac usprawniono ciąg do mechanicznego oczyszczania ścieków, rozbudowano część biologiczną, wybudowano urządzenia do beztlenowej mezofilowej stabilizacji osadu wraz z systemem ujmowania, uzdatniania i wykorzystania biogazu do produkcji energii cieplnej i elektrycznej na potrzeby Oczyszczalni.

Przepustowość Oczyszczalni zwiększona została o 200 m3/d i wynosi wg nowego pozwolenia wodonoprawnego 6 200 m3/d.

Wszystkie odbierane ścieki są oczyszczane w stopniu wymaganym przepisami UE i krajowymi.


 


   
Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Strzegomiu
Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone 

| strona główna | do góry |