RÓŻNICE WODOMIERZOWE 

  
 

Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Strzegomiu przypomina Zarządom Wspólnot Mieszkaniowych, że rozliczanie kosztów zużytej wody oparte jest o zawartą umowę i obowiązującą taryfę zatwierdzoną uchwałą Rady Miejskiej.
Podstawą do wystawienia faktury są wskazania licznika głównego posiadającego ważną cechę legalizacyjną.

Wspólnota Mieszkaniowa zobowiązana jest dokonać zapłaty za całość wody dostarczonej do budynku i zmierzonej przez wodomierz główny.

W budynkach wielolokalowych, w których niezależnie od wodomierza głównego, zainstalowane są wodomierze lokalowe (podliczniki), indywidualni odbiorcy płacą do Spółki WiK należność za wodę w ilości ustalonej na podstawie wskazań wodomierza lokalowego (podlicznika), a w przypadku jego braku lub utraty legalizacji na podstawie przeciętnych norm zużycia wody ustalonych w obowiązujących przepisach.

W budynkach wielolokalowych praktycznie zawsze występują różnice wskazań pomiędzy wodomierzem głównym w budynku a sumą wskazań wodomierzy indywidualnych (podliczników) zainstalowanych w lokalach i innych punktach czerpalnych wody.

W takim przypadku suma wpłat za dostawę wody od odbiorców indywidualnych w danym budynku wielolokalowym będzie mniejsza od należności za dostawę wody wynikającej ze wskazań wodomierza głównego, ale to Wspólnota Mieszkaniowa ma obowiązek zapłacić należność za powstałą różnicę.

Spółka WiK nie sprawdza przyczyn powstawania różnic. Obowiązek ten spoczywa na Zarządcy lub Administratorze Wspólnoty.

Znaczna większość Zarządów Wspólnot Mieszkaniowych na terenie miasta i Gminy Strzegom prawidłowo reguluje należności za dostarczaną wodę, jednak zdarzają się takie, które kwestionują zapłatę wynikającą z tytułu różnic wodomierzowych.

W przypadku odmowy przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej zapłaty za różnice wodomierzowe Spółka zmuszona jest dochodzić jej zapłaty na drodze postępowania sądowego.

Przed skierowaniem sprawy do sądu do Zarządu Wspólnoty kierowane są wezwania do zapłaty z propozycjami zawarcia ugody na spłatę zadłużenia wynikającego z różnicy wodomierzowej.

Uwzględnienie powództwa zwiększa obciążenie pozwanej wspólnoty o dodatkowe koszty procesu i ewentualnie zastępstwa prawnego.

Obecnie Spółka Wodociągi i Kanalizacja posiada kilka prawomocnych orzeczeń Sądu uprawniających nas do egzekucji zaległych należności przez komorników sądowych.
Przypominamy Zarządom Wspólnot, że zapłata za dostarczony towar jest podstawowym obowiązkiem kupującego wynikającym z przepisów Kodeksu cywilnego.

 

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
w Strzegomiu

strona główna  |  do góry  |

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER