Koniec budowy kanalizacji sanitarnej 

  
 

W dniu 31 marca 2016r. zakończono roboty budowalne i przekazano do użytkowania zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Niepodległości w Strzegomiu i we wsi Żółkiewka „Wiatrak”.

Inwestycja zrealizowana została zgodnie z Umową w terminie od 24 sierpnia 2015r. do 31 marca 2016r. za kwotę 697,0 tys. zł netto. Łącznie wybudowano 2 482 mb sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 i DN 160 PVC.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych „EKO –  WOD” Sp. z o.o. ze Świdnicy.

Dzięki tej inwestycji mieszkańcy i podmioty gospodarcze zlokalizowane przy ul. Widokowej i Niepodległości w Strzegomiu oraz na terenie Żółkiewki „Wiatrak” mają możliwość przyłączenia swoich nieruchomości do kanalizacji sanitarnej.

Szczegółowych informacji dotyczących podłączenia do kanalizacji można uzyskać w siedzibie Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Strzegomiu oraz na stronie www.wik.strzegom.pl 

Jednocześnie przypominamy, że warunkiem rozpoczęcia odbioru ścieków socjalno-bytowych z posesji jest dostarczenie inwentaryzacji powykonawczej oraz podpisanie umowy o odprowadzanie ścieków.

Z chwilą podłączenia wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej do kanalizacji sanitarnej należy odczytać stan wodomierza w celu dokonania prawidłowego rozliczenia. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako równą ilości dostarczanej wody.

W przypadku nie korzystania z sieci wodociągowej ilość odprowadzanych ścieków będzie naliczana na podstawie wodomierza, zainstalowanego na własnym ujęciu wody. Koszty związane z montażem, utrzymaniem i legalizacją (co pięć lat) tego wodomierza ponosi Właściciel posesji.

 

 

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
w Strzegomiu

strona główna  |  do góry  |

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER