INFORMACJA 

  
 
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Strzegomiu informuje, że w miejscowościach: Żółkiewka "Wiatrak", Strzegom ul. Widokowa i ul. Niepodległości (od numeru 13A wzwyż (numery nieparzyste) i od numeru 16 wzwyż (numery parzyste)) została wybudowana grawitacyjna sieć kanalizacji sanitarnej.

W celu prawidłowego wykonania i odbioru przyłączy kanalizacyjnych należy zastosować się do niżej podanych warunków:

1. Do budowy przyłącza ks należy zastosować rury O 160 PVC (klasy S) prod. np. Wavin (do kanalizacji zewnętrznej, kolor pomarańczowy). W razie konieczności zastosowania dodatkowej studni inspekcyjnej (zmiana kierunku przyłącza) należy posadowić gotową studnię inspekcyjną z PP o średnicy 425 mm, np. prod. Wavin.

2. W/w prace można przeprowadzać przy temperaturze otoczenia wyższej niż + 5oC.
3. Przewody kanalizacyjne należy układać ze spadkiem minimum 1,5% (tj. 1,5 cm na 1 mb przewodu), na podsypce piaskowej grubości 15 cm. Minimalna grubość zasypki przewodu powinna wynosić 15 cm . Podsypkę i zasypkę należy dokładnie zagęścić. Materiał użyty do w/w prac nie powinien zawierać: zbrylonego gruntu, gruzu, śmieci, itp. mogących uszkodzić przewód.

4. Ułożone przewody przyłącza kanalizacji sanitarnej, przed zasypaniem, należy zgłosić do odbioru służbom technicznym WiK Sp. z o. o. w Strzegomiu oraz służbom geodezyjnym w celu wykonania inwentaryzacji powykonawczej. WiK dokonuje przeglądów technicznych w dni robocze od godz. 900 do 1400. Inwestor zobowiązany jest zgłosić przegląd dwa dni przed planowanym odbiorem przyłącza ks.

5. Po uzyskaniu pozytywnego przeglądu Właściciel posesji zobowiązany jest wystąpić z pisemnym wnioskiem do WiK Sp. z o.o. w Strzegomiu o zawarcie umowy o odprowadzanie ścieków. Wnioski można pobierać w siedzibie WiK Sp. z o.o. w Strzegomiu. Wypełniony wniosek wraz z dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do korzystania z nieruchomości należy dostarczyć do WiK Sp. z o.o. w Strzegomiu.

7. Warunkiem rozpoczęcia odbioru ścieków socjalno-bytowych z posesji jest:

  • dostarczenie inwentaryzacji powykonawczej,
  • podpisanie umowy o odprowadzanie ścieków.

8. Z chwilą podłączenia wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej do nowo wybudowanej
kanalizacji należy odczytać stan wodomierza w celu dokonania prawidłowego
rozliczenia.

Ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako równą ilości dostarczanej wody.
W przypadku nie korzystania z sieci wodociągowej ilość odprowadzanych ścieków będzie naliczana ryczałtowo lub na podstawie wodomierza, zainstalowanego na własnym ujęciu wody. Koszty związane z montażem, utrzymaniem i legalizacją (co pięć lat) tego wodomierza ponosi Właściciel posesji.

Szczegółowych informacji można uzyskać w WiK Sp. z o.o. w Strzegomiu pod numerem telefonu 74/85-51-232 lub 74/85-50-641, wew. 33 lub 28

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Strzegom 11.04.2016 r.
ul. Wesoła 7, 58-150 Strzegom
tel. 074/85-51-232, 074/85-50-641

 

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
w Strzegomiu

strona główna  |  do góry  |

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER