OGŁOSZENIE 

  
 
Rada Nadzorcza Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Strzegomiu, 58-150 Strzegom, ul. Wesoła 7, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert pisemnych na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.) oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem z badania sprawozdania finansowego Spółki.

Wymagany termin przeprowadzenia badania: do 31 marca 2017 roku.

Zainteresowani proszeni są o złożenie pisemnych ofert w zabezpieczonych kopertach z dopiskiem „oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok 2016”, w terminie do 17 listopada 2016 roku do godz. 11.00 pod adresem:

Rada Nadzorcza
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
58-150 Strzegom, ul. Wesoła 7

Warunki i oczekiwania wobec biegłego rewidenta:

 1. forma prowadzonej działalności (aktualny odpis z właściwego rejestru);
 2. potwierdzenie dokonania przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów wpisu oferenta na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań
  finansowych bądź zaświadczenie o wpisie wystawione nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert z podaniem
  numeru i daty wpisu;
 3. informacje o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów;
 4. wykaz badanych podmiotów w okresie ostatnich 3 lat wraz z referencjami, w tym przedsiębiorstw w branży, w której działa Spółka;
 5. poświadczoną za zgodność-kserokopię ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności;
 6. oświadczenie biegłego rewidenta o spełnieniu ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym
  sprawozdaniu finansowym;
 7. informację o osobach, które będą przeprowadzały badanie, posiadających uprawnienia biegłego rewidenta;
 8. uczestnictwo biegłego rewidenta w posiedzeniu Rady Nadzorczej i gotowości obecności na zwyczajnym lub nadzwyczajnym zgromadzeniu
  wspólników zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za badany rok obrotowy w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji, jeżeli
  przedmiotem obrad są sprawy finansowe Spółki - w formie pisemnego oświadczenia dołączonego do oferty;
 9. przekazywanie do wiadomości Rady Nadzorczej Spółki informacji sporządzonych dla Zarządu Spółki o problemach w systemie rachunkowości
  Spółki - w formie pisemnego oświadczenia dołączonego do oferty;
 10. cenę (netto i brutto) obejmującą całość kosztów związanych z badaniem sprawozdania finansowego, sporządzenie pisemnej opinii o badanym
  sprawozdaniu wraz z raportem z badania sprawozdania;
 11. wstępny harmonogram określający metody i terminy prac związanych z badaniem oraz udziałem w inwentaryzacji;
 12. projekt umowy.

Bliższe informacje można uzyskać od dnia 10 października 2016 r. pod numerem telefonu 74 855 12 32 lub 74 649 41 01 – u Głównego Księgowego Spółki – Teresy Kebłesz.

Otwarcie ofert i wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego nastąpi w dniu 17 listopada 2016 r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Strzegomiu.

Oferty złożone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, przedłużenia terminu składania ofert oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Zastępca Przewodniczącego
Rady Nadzorczej
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Strzegomiu
Mieczysław Drąg

 

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
w Strzegomiu

strona główna  |  do góry  |

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER