Informacja dla mieszkańców: RUSKA, GODZIESZÓWKA ORAZ MODLĘCINA 

  
 
Spółka WiK w Strzegomiu zwraca się z prośbą do Państwa o wyrażanie zgody na wejście na teren nieruchomości na etapie opracowywania dokumentacji projektowych na budowę kanalizacji sanitarnej.

Nie wyrażenie zgody na zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie nieruchomości będącej Państwa własnością skutkować będzie tym, że w zakresie projektu uwzględniony zostanie tylko odcinek sieci kanalizacji sanitarnej doprowadzony do granicy nieruchomości (bez studzienki inspekcyjnej).

Jednocześnie informujemy, że po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej w wyżej wymienionych miejscowościach zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 2 Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn. zm.) do obowiązku właściciela należeć będzie przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, nawet w sytuacji kiedy nieruchomość wyposażona jest w zbiornik na nieczystości ciekłe.

Jedynymi odstępstwami są sytuacje gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona lub nieruchomość wyposażona jest w przydomową oczyszczalnię ścieków, spełniającą wymagania określone w odrębnych przepisach.
Powyższe oznacza, że brak zgody na etapie projektowania nie zwalnia właściciela od obowiązku przyłączenia nieruchomości do nowo wybudowanej sieci.

Ponadto, brak zgody na tym etapie spowoduje, że na terenie Państwa nieruchomości, w trakcie trwania robót budowlanych, nie zostanie wykonany odcinek kanalizacji sanitarnej, zakończony studzienką inspekcyjną. Odcinek ten właściciel nieruchomości zobowiązany będzie wykonać we własnym zakresie i na własny koszt w momencie przyłączania budynku do kanalizacji.

 

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
w Strzegomiu

strona główna  |  do góry  |

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER